Hợp pháp – BLUSAIGON
user

 

Quyền sở hữu trang web; Đồng ý với Điều khoản Sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này ("Điều khoản Sử dụng") áp dụng cho trang web của BLUSAIGON tại www.blusaigon.vn và tất cả các trang liên quan được BLUSAIGON, các công ty con và chi nhánh của BLUSAIGON, liên kết với www.blusaigon.vn trên khắp thế giới (gọi chung là "Trang web"). Trang web là tài sản của CÔNG TY TNHH BLUSAIGON ("BLUSAIGON") và các nhà cấp phép của nó. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY; NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, ĐỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

BLUSAIGON bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các phần của Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, BLUSAIGON cấp cho bạn một đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, ​​âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là "Nội dung"), bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện " giao diện và cảm nhận "và sự sắp xếp của Nội dung như vậy, có trên Trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi hoặc cho BLUSAIGON, và được bảo vệ bởi luật thương mại, bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ và luật cạnh tranh không lành mạnh khác.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, không phần nào của Trang web và không Nội dung nào có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả "phản chiếu") tới bất kỳ máy tính, máy chủ, trang Web hoặc phương tiện nào khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của BLUSAIGON.

Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của BLUSAIGON (chẳng hạn như bảng dữ liệu, bài báo cơ sở kiến ​​thức và các tài liệu tương tự) do BLUSAIGON cung cấp có chủ đích để tải xuống từ Trang web, miễn là bạn (1) không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao của các tài liệu đó, (2) chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích thông tin cá nhân, phi thương mại của bạn và không sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, (3) không sửa đổi bất kỳ thông tin nào như vậy, và (4) không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm bổ sung nào liên quan đến các tài liệu đó.

 

back to top